NENÍ-LI PÍSEMNĚ UVEDENO V NABÍDCE JINAK, PLATÍ NAŠE NÁSLEDUJÍCÍ 

Všeobecné obchodní podmínky

firmy Kaletech s.r.o., IČ: 26397510, společnost zapsaná v oddílu C,
vložka17683 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Veškeré současné i budoucí obchodně – závazkové vztahy se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a to i tehdy, když na ně již dále nebude odkazováno.
  2. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou firmou Kaletech s.r.o. akceptovány a to ani utajeně, ani naším skutečným jednáním, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
 2. Nabídka a přijetí objednávky
  1.  Naše nabídky nejsou závazné. Nabídka bude závazná pouze v případě doručení zákazníkovy objednávky nebo realizací objednávky. 
  2. Jakékoliv změny, dodatky a další ujednání musí být firmou Kaletech s.r.o. písemně potvrzeny. 
  3. Specifikaci předmětu dodávky určuje pouze náš popis produktu. Veřejná vyjádření učiněná námi nebo třetími osobami součástí smlouvy nejsou. Obsah objednávky: obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČ, DIČ, kontaktní osoba, popis zboží, cena, počet kusů, způsob odběru/dodávky, datum, podpis, razítko. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku po posouzení odmítnout.
 3. Ceny
  1. Ceny v našem platném ceníku jsou uváděny netto bez DPH.
  2. Ceny neobsahují dopravu do místa určení zákazníkem na území České republiky a Slovenské republiky a clo.
 4. Platební podmínky
  1. Kupní cena je splatná do 14 dnů od data vystavení daňového dokladu. Po dodání požadovaného zboží a uplynutí lhůty splatnosti daňového dokladu bude zákazník v prodlení.
  2. V případě dodávky zboží přesahující cenu 100.000,- Kč bez DPH, bude 50% z hodnoty objednávky zaplaceno předem po jejím vystavení a 50% při dodání, nejpozději však do 30 dnů od data vystavení faktury – daňového dokladu.
  3. Při výrazném zhoršení ekonomické a finanční situace zákazníka (např. směnečný nebo šekový protest, exekuční vymáhání třetí osobou), se stanou dosud nezaplacené daňové doklady okamžitě splatnými. Další výroba a dodávky zboží se uskuteční pouze po jejich zaplacení.
  4. Pohledávky zákazníka mohou být započteny proti našim pohledávkám, pouze pokud mají právní základ nebo pokud byly námi uznány. Započtení je přípustné pouze v právně odůvodněných nebo námi uznaných vzájemných nárocích.
 5. Dodací lhůta
  1. Dodací lhůta začíná běžet odesláním potvrzení objednávky a po obdržení dohodnuté zálohové platby
  2. Dodací lhůta je dodržena, jestliže je před jejím uplynutím zboží zákazníkovi odesláno nebo mu je oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.
  3. V případě vyšší moci nebo zpoždění dodávek od našich dodavatelů se úměrně tomu prodlouží dodací lhůta. V prodlení s dodáním zboží budeme až po písemném upozornění zákazníka a poskytnutí přiměřené lhůty k dodání zboží v délce nejméně 1 měsíce, vyjma případu, kdy dodatečná realizace zakázky nebude možná.
  4.  Pokud bude zákazník v prodlení s převzetím zboží, můžeme bez újmy jiných práv od smlouvy odstoupit. 
  5. Užívání našeho zboží a služeb zákazníkem bude považováno za jeho převzetí zákazníkem. 
 6. Odesílání zboží a nebezpečí škody na zboží 
  1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem, kdy od nás převezme zboží nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu umožníme se zbožím nakládat, a zákazník zboží přes výzvu nepřevezme.
 7. Výhrada vlastnického práva 
  1.  Zákazník nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. 
  2. Další prodej našeho zboží s výhradou vlastnického práva je možný pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Naše zboží s výhradou vlastnického práva nesmí být poskytnuto zákazníkem jako zajištění jeho závazků. Zákazník má právo na další prodej našeho zboží pouze v případě, že nárok zákazníka na platbu vůči jeho zákazníkovi nebude převeden na třetí osobu a v případě, že zákazník dodržuje naše platební podmínky.
  3. Zákazník nám za kupní cenu postoupí své pohledávky vůči jeho zákazníkům vyplývající z prodeje zboží     s výhradou vlastnického práva a to včetně příslušenství a to až do výše naší pohledávky. S tímto postoupením pohledávek souhlasíme.
  4. Na základě rozšířeného zádržného práva je náš zákazník oprávněn prostřednictvím zplnomocněné osoby inkasovat pohledávky vůči nám. Toto oprávnění nebude platit v případě, že je zákazník v prodlení s platbami.
 8. Záruka, promlčení 
  1. Zákazník je povinen nás do jednoho týdne po obdržení zboží písemně informovat o jakýchkoliv zjevných vadách zboží; v případě, že tak neučiní, nebude moci záruku uplatnit. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání reklamace. Zákazník musí prokázat, že jsou splněny podmínky pro reklamaci v záruce tím, že reklamace bude obsahovat informaci o vadě, údaj o době kdy byla vada zjištěna a včasnost reklamace vad.
  2. Za vady na námi dodaném zboží budeme zodpovídat následovně: ty části, u kterých bude prokázána jejich nepoužitelnost nebo jejichž použití bude výrazně omezeno v důsledku nějaké okolnosti, která se vyskytla před jeho předáním zákazníkovi, budou dle našeho uvážení opraveny nebo vyměněny.
  3. Pokud pro nás bude dodatečné plnění nemožné nebo pokud i po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty k plnění v délce 1 měsíce nebude s plněním započato, bude zákazník oprávněn dle vlastního uvážení požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  4. Pokud budou právní nebo věcné vady našeho výrobku pouze malého rozsahu, nebude mít zákazník právo na odstoupení od smlouvy nebo na náhradu škody.
  5. Pokud porušíme smluvní závazek nepodstatným způsobem, s výjimkou smrtelných a jiných úrazů nebo následků na zdraví třetí osoby, neponeseme žádnou odpovědnost.
  6. Nárok zákazníka na reklamaci ze záruky vyprší za 24 měsíců od data dodání.
  7. Záruka se nevztahuje na běžně opotřebitelné díly (filtry, vstřikovací moduly, trysky, těsnění) a na vady způsobené nedodržováním pokynů návodu k použití.
  8. V případě neodebrání zboží záruka zaniká.
  9. Pokud zákazník používá náhradní díly, které nejsou originálními díly firmy Robatech, ani obchodním zbožím firmy Kaletech s.r.o, nese důkazní břemeno, že závada nebyla způsobena používáním takovéhoto dílu a to bez ohledu na příslušný díl, ale že byl díl již vadný při jeho dodání.
 9. Omezení ručení 
  1. Výše odškodného je omezeno podle výše na náhradu typické předvídatelné škody. Výše odškodného v případě škody na zdraví či poškození majetku činí 20 000 000,- Kč u věcí převzatých max. 2 000 000 Kč, u finančních škod vyplývajících z odpovědnosti za výrobek max. 10 000 000 Kč.
  2. V případě prodlení s dodávkou zboží se naše ručení omezuje max. na 0,7% týdně, celkem však nejvýše  na 50% z hodnoty ceny dodávaného zboží, které v důsledku tohoto prodlení nemohlo být podle smlouvy řádně a včas zákazníkem užíváno.
 10. Dodržování bezpečnostních předpisů
  1. Zákazník může svěřit obsluhu námi dodaného zařízení pouze proškoleným a poučeným osobám, které budou s prací na nich obeznámeny.
  2. Naše bezpečnostní předpisy musí být zákazníkem striktně dodržovány.
 11. Software
  1. Zákazník je oprávněn k užívání dodaného softwaru. Tento software zůstává naším duševním vlastnictvím   a zákazník jej nesmí kopírovat ani zpřístupňovat třetím osobám.
 12. Porušení chráněných postupů
  1. Neponeseme žádnou odpovědnost v případě, že zákazník při používání našich výrobků poruší jakákoliv práva týkající se průmyslově – právní ochrany a práva k výrobním postupům. Pokud by jakákoliv třetí osoba v tomto ohledu proti nám podnikla právní kroky - lhostejno z jakéhokoliv právního důvodu - zákazník se zavazuje zprostit nás jakýchkoliv nároků a poskytnout nám odpovídající záruky.
 13. Místo plnění, právní místo, použité právo
  1.  Veškeré záležitosti se budou řídit výlučně právem České republiky. 
 14. Závěrečná ustanovení
  1. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo ustanovení kterékoliv samostatné smlouvy bude neplatné, bude nahrazeno ustanovením, které by si strany zvolily, aby dosáhly obchodního výsledku jejich smlouvy, kdyby věděly o neplatnosti zvoleného ustanovení. Platnost zbývajících ustanovení zůstane nezměněna. Totéž bude rovněž platit v případě jakékoliv právní mezery v ustanoveních.


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám